fbpx

ISIKUANDMETE KAITSE JA NENDE TÖÖTLEMINE KEHAKULTUUR OÜs

Kehakultuur OÜ suurim väärtus on klientide rahulolu. Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub ja säilitab Kehakultuur OÜ klientide andmeid Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete järgi. Õigete andmete olemasolu tagab kliendi korrektse ja kiire teeninduse.

Siinkohal toome välja olulisemad punktid:

  •        Kehakultuur OÜ hoiab talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ning kaitseb kliendi isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate infotehnoloogiliste turvameetmete abil.
  •        Kehakultuur OÜ hoiab tema kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete töötlemisel lähtub Kehakultuur OÜ seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud Kehakultuur OÜ teenuste osutamiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.
  •        Kehakultuur OÜ ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamise vajalikkus tekib seoses Kehakultuur OÜ teenuse osutamisest (nt Linnajooksude osavõistluste korraldajad, ajavõtuteenuse pakkuja); kui kohustus tuleneb seadusest; kui Klient ise on andnud loa oma andmete väljastamiseks või kui andmed on vaja väljastada olukorras, kus Klient on lepingut rikkunud (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).
  •        Kehakultuur OÜ on õigus edastada isikuandmeid Kehakultuur OÜ volitatud töötlejatele (nt Linnajooksude osavõistluste korraldajad, ajavõtuteenuse pakkuja). Sellistel juhtudel tagab Kehakultuur OÜ, et andmetöötlejad töötlevad Kliendiandmeid Kehakultuur OÜ juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega, ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid. Vastutav töötleja on Kehakultuur OÜ.
  •        Kehakultuur OÜ võib saata oma Klientidele reklaampakkumisi enda või oma koostööpartnerite teenuste osas ja saata kliendi rahuolu küsitlusi teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, kui Klient on andnud selleks nõusoleku. Kliendil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest teatades sellest Kehakultuur OÜle.
  •        Kliendil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta ja nõuda oma andmete kustutamist Kehakultuur OÜ kliendiandmebaasist teatades sellest e-posti aadressil registreerimine@jooksja.ee.
  •        Kehakultuur OÜ töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning nende saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.
  •        Kehakultuur OÜ säilitab isikuandmeid oma andmebaasides ning isikul on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning teda puudutavale informatsioonile (nt registreeritud sündmused, tulemused jms). Samuti on isikul igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.
  •        Kehakultuur OÜ poolt töödeldavad isikuandmed on kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodakondsus, elukoht (maakond/linn/vald), sugu, telefoninumber, e-postiaadress, teenuste tarbimine ja teenuste osutamisega seotud tegevused.

Tutvu Kehakultuur OÜ KKliendiandmete Töötlemise Põhimõtted